Menu Sluiten

Privacy Policy

Nyncke`s Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nyncke`s Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nyncke`s Voetverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Nyncke`s Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nyncke`s Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam; Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum:
 • Geslacht:
 • BSN:

Uw persoonsgegevens worden door Nyncke`s Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Nyncke`s Voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Nyncke`s Voetverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Voorwaarden m.b.t de webshop

INLEIDING
Nyncke’s Voetverzorging is een bemiddelaar. Dit betekent dat indien u een bestelling plaatst via Nyncke’s Voetverzorging u een overeenkomst sluit met de Webhop(s) die hun aanbod op aanbieden. Bij de productomschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke Webshop u een overeenkomst sluit indien u het product besteld. Het bestelproces doorloopt u op de website van de desbetreffende Webshop. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de desbetreffende Webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Webshop waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u sluit met de Webshop algemene voorwaarden van deze Webshop van toepassing kunnen zijn.

Omdat Nyncke’s Voetverzorging slechts bemiddelingsdienst levert, is Nyncke’s Voetverzorging niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de Webshop(s). Mocht u klachten over de diensten van Nyncke’s Voetverzorging hebben, dan horen wij het natuurlijk wel graag van u. Een klacht kunt u indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze Website. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website. Wij adviseren u dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 Nyncke’s Voetverzorging, gevestigd te Scharnegoutum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 01094956, handelend onder de naam Nyncke’s Voetverzorging.
1.2 Webshop: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.
1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.
1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Website: de website van Nyncke’s Voetverzorging, te raadplegen via Nyncke’s Voetverzorging en alle bijbehorende subdomeinen.
1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of Webwinkel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de Website van Nyncke’s Voetverzorging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Nyncke’s Voetverzorging daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
2.4 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de Webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webshop eigen algemene voorwaarden hanteert.

ARTIKEL 3. INFORMATIE OP DE WEBSITE
3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die Nyncke’s Voetverzorging ontvangt van de Webshops. Nyncke’s Voetverzorging zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.
3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Webshops en niet is samengesteld door Nyncke’s Voetverzorging. Nyncke’s Voetverzorging kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.
3.3 Indien de informatie op Nyncke’s Voetverzorging afwijkt van de informatie op de website van de Webshop die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webshop leidend.
3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webshop, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webshop.

ARTIKEL 4. KORTINGSCODES
4.1 Nyncke’s Voetverzorging kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Nyncke’s Voetverzorging behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Webshop. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.
4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeldt.
4.4 De Webshop kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webshop zelf).

ARTIKEL 5. REVIEWS
5.1 Nyncke’s Voetverzorging kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.
5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

alle op de Website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Nyncke’s Voetverzorging;
geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;
geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;
geen berichten van Nyncke’s Voetverzorging of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;
geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van de Website.
5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Nyncke’s Voetverzorging kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.
5.4 Gebruiker erkent dat Nyncke’s Voetverzorging niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.
5.5 Indien Nyncke’s Voetverzorging echter tot het inzicht komt dat Reviews op de Website niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.
5.6 Nyncke’s Voetverzorging is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Nyncke’s Voetverzorging de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
5.7 Gebruiker vrijwaart Nyncke’s Voetverzorging voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op de Website.
5.8 Gebruiker verleent Nyncke’s Voetverzorging een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Nyncke’s Voetverzorging om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

ARTIKEL 6. KLACHTEN
6.1 Eenieder kan Nyncke’s Voetverzorging in kennis stellen van Reviews die jegens hem onrechtmatig zijn. Nyncke’s Voetverzorging hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de Reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de Website.
6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Nyncke’s Voetverzorging gerechtvaardigd is, is Nyncke’s Voetverzorging gerechtigd de Review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is Nyncke’s Voetverzorging in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Nyncke’s Voetverzorging zal Gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.
6.3 Bij herhaaldelijke klachten over Reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Nyncke’s Voetverzorging gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.
6.4 Nyncke’s Voetverzorging is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door het ingrijpen van Nyncke’s Voetverzorging in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de Review niet in strijd is/zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Gebruiker begrijpt dat Nyncke’s Voetverzorging slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Webshop(s).
7.2 Nyncke’s Voetverzorging is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webshop(s), waardoor Gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

ARTIKEL 8. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
8.1 Nyncke’s Voetverzorging behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de Website te staken.

ARTIKEL 9. PERSOONSGEGEVENS
9.1 Nyncke’s Voetverzorging verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
9.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webshop en derhalve niet aan Nyncke’s Voetverzorging. Nyncke’s Voetverzorging heeft geen invloed op hoe de Webshops met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webshops op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.

ARTIKEL 10. SLOTBEPALINGEN
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Nyncke’s Voetverzorging is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en Nyncke’s Voetverzorging en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Nyncke’s Voetverzorging zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Bedenktijd/Retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met mij opnemen via Info@laatuwvoetenspreken.nl. Ik zal dan vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@laatuwvoetenspreken.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Ik probeer dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Nyncke`s Voetverzorging

P.A. Glastra van Loonstrjitte 17

8629 RW, Scharnegoutum

info@laatuwvoetenspreken.nl